Regulamin serwisu

Strona główna  Powrót

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU NOKAZJA.PL
Regulamin z dnia: 2018-05-24
Wersja: 2


Art. 1 Postanowienia ogólne
Art. 2 Definicje
Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
Art. 4. Założenie Konta
Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
Art. 6. Aktywacja
Art. 7. Cennik Ogłoszeń
Art. 8. Zasady odpowiedzialności
Art. 9. Postępowanie reklamacyjne
Art. 10. Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu nokazja.pl – Polityka Prywatności.Art. 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę OKAZJA-mgr Hanna Zdunek-Biernacka NIP 509-001-69-10 z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 25a na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących nieruchomości, motoryzacji, ogłoszeń różnych w Serwisie nokazja.pl.
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu nokazja.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
3. Hasło to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do panelu klienta w Portalu.
4.Pomoc techniczna
W sprawach związanych z obsługą serwisu:
Zbigniew Biernacki 604-226-720 e-mail kontakt@nokazja.pl
W sprawach związanych z obsługą techniczną serwisu:admin@nokazja.pl .
Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1. Operator – OKAZJA-mgr Hanna Zdunek-Biernacka NIP 509-001-69-10  z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.Sienkiewicza 25a.
2. Serwis nokazja.pl lub zamiennie Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Operatora pod nazwą nokazja.pl umożliwiający wprowadzanie ogłoszeń nieruchomości, motoryzacyjnych, ogłoszeń różnych.
3. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie, zamieszczone w Serwisie w odpowiednim dziale tematycznym na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel klienta);
6. Regulamin – niniejszy regulamin;Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta.
4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości lub oferty z innej branży . Ta sama nieruchomość lub oferta z innej branży w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia.
7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.Art. 4. Założenie Konta1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, akceptacji Regulaminu oraz aktywacji konta na podstawie przesłanych danych w wiadomości e-mail.
2. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do dodawania ofert nieruchomości lub oferty z innej branży działając w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach.
6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tą zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić ,a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:biuro@nokazja.pl.
8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4.2. umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie nokazja.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu nokazja.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w Art. 6. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym ofertę, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w Art. 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia zgodnie z jej typem i kategorią (zmiana typu lub kategorii ogłoszenia nie jest możliwa), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia.
2.Użytkownikowi zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń jakiejkolwiek formy reklamy i promocji serwisów WWW innych ni ż Serwis nokazja.pl, Nie można również wykorzystywać ogłoszeń do takiej reklamy i promocji w jakikolwiek sposób. O   uzyskanie takiej indywidualnej zgody  w uzasadnionych przypadkach należy wystąpić do Operatora. Link taki może zostać dodany tylko jeśli formularz ogłoszenia posiada pole do tego przeznaczone, a link dotyczy własnej strony Użytkownika.
3.Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń towarów lub usług mogących służyć do obejścia postanowień niniejszego Regulaminu lub prawa . Z ogłoszenia musi wynikać,że spełnia ono warunki określone postanowieniami tego Regulaminu;Art. 6. AktywacjaOgłoszenia zamieszczane w serwisie wymagają aktywacji. Aktywacja ogłoszenia jest bezpłatna.


Art. 7. Cennik Ogłoszeń1.Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie NOKAZJA.PL, bez względu na dział jest bezpłatne. Nie ma również wprowadzonego limitu ofert.
2.Utworzenie strony ze swoimi ofertami w serwisie jest bezpłatne.
3.Dodanie firmy do katalogu firm jest bezpłatne.
4.korzystanie z oprogramowania dla biur i agencji nieruchomości jest również bezpłatne.
5.Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych. Każda z usług promocji i form wyróżnień Ogłoszenia udostępniana jest w panelu klienta wraz z aktualną ceną i okresem obowiązywania.

Uwaga!
Powyższa oferta zawarta w punktach 1,2,3,4 jest ważna bezterminowo ,aż do momentu odwołania i może ulec w każdej chwili zmianie. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z w/w ofert 1,2,3,4,zostaną Państwo powiadomieni specjalnym e-mail ze zmianą regulaminu oraz zmianach w cenniku na stronie serwisu www.nokazja.pl . Wtedy też podejmiecie Państwo suwerenną decyzję o dalszej współpracy z Operatorem Serwisu.   
Art. 8. Zasady odpowiedzialności1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nokazja.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
5. Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
powszechnie uznane za obraźliwe,
pornograficzne,
noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
wprowadzające w błąd.
W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu naruszenia Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie bądź zwrot kosztów związanych z zamieszeniem oraz promocją ogłoszenia.
6. Operator nie odpowiada za:
brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
7. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Operatora lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Operatora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Operator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.
8.Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.Art. 9. Postępowanie reklamacyjne1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@nokazja.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:OKAZJA-mgr Hanna Zdunek-Biernacka  05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 25a z dopiskiem „Nokazja -reklamacja ogłoszenia ”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji tylko drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.
7. Odpowiedzialność firmy OKAZJA z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych /poza przerwami w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych za które w ogóle nie ponosi odpowiedzialności / jest ograniczona do wysokości opłaty za to ogłoszenie w danym czasie.Art. 10. Postanowienia końcowe1. Regulamin dostępny jest w Serwisie nokazja.pl oraz w panelu klienta Użytkownika.
2.Operator może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie organizacyjnym,technologicznym,ekonomicznym lub prawnym ,a tak że zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora i Polityki Prywatności.
3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje za pośrednictwem panelu klienta Użytkownika. Zmiany Regulaminu muszą być zaakceptowane przez Użytkownika z poziomu panelu klienta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu nokazja.pl - POLITYKA PRYWATNOŚCIDrodzy Użytkownicy portalu nokazja.pl!

Przedstawiana Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu pod adresem www.nokazja.pl 
Dbamy o to, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie  bezpieczne i funkcjonalne.

Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na  stronie nokazja.pl, także w naszych aplikacjach mobilnych, czy podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy,że bezpieczeństwo i prywatność jest dla Was bardzo ważna . Dlatego też w Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, informujemy Was , jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyście mogli być pewni, że są u nas bezpieczne.


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” , jest Operator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


2.W Serwisie są stosowane pliki cookies w celu;
a/umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu nokazja.pl czyli uwierzytelniające wykorzystywane do usług uwierzytelniania w serwisie.
B/ zabezpieczenia bezpieczeństwa,oraz ewentualnych nadużyć przy uwierzytelnianiu w serwisie;
c/ułatwiające zbieranie informacji o korzystaniu ze stron serwisu;
d/ umożliwiające pamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika, przykładowo- wyglądu strony internetowej, rozmiaru czcionki , region, język Użytkownika, itp;
e/dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych według ich zainteresowań.
f/umieszczane na czas wykorzystywania przeglądarki (sesji),przez Użytkownika które zostają usunięte po jej zamknięciu
g/ nie kasowane po zamknięciu przeglądarki,pozostające w urządzeniu użytkownika przez określony czas ,a okres ważności zależy od ustawień właściciela witryny
h/bezpośrednio umieszczone  przez właściciela witryny którą odwiedził
zewnętrznie ,a których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
i/zawierające dane osobowe które są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym i mogą być zbierane wyłącznie w celu możliwości wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
j/informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

3.Gromadzimy następujące dane;
a/zbierane podczas rejestracji w serwisie -dane które dobrowolnie wpisujesz w karcie klienta by móc korzystać z serwisu nokazja.pl
b/zbierane automatycznie-Podczas korzystania z naszej strony nokazja.pl, automatycznie zbierane są dane z twojej wizyty jak;.adres IP z którego korzystasz, typ systemu operacyjnego , domeny jakiej używasz, typ przeglądarki, itd.,itp
c/jak kontaktujesz się z nami-przez stronę internetową, pocztę e mail,telefon, również kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres ,telefon e mail,itp
d/ gdy dokonujesz płatności za świadczone przez Operatora usługi za pomocą on-line systemu Dotpay. Dane podawane w trakcie ich realizacji, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV, są zbierane i przekazywane spółce DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164i są przez nią administrowane

4.CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Przy zawarciu i wykonywaniu umowy pobieramy  dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Jeśli dobrowolnie nie podasz danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Również dotyczy to   danych, które musimy zebrać ze względu na obowiązek prawny (np. dane do faktur).Gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody,to wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Zgodę możesz cofnąć  w każdej chwili. Wycofanie zgody nie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania przez Operatora Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie wcześniej wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.


5.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas przechowywanie danych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania i będzie zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu nokazja.pl usług.

9. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W razie dodatkowych pytań, dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt;
W sprawach związanych z obsługą serwisu:
Zbigniew Biernacki tel. 604-226-720 kontakt@nokazja.pl
W sprawach związanych z obsługą techniczną serwisu:
admin@nokazja.pl
Dane Operatora
Agencja Okazja
Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 25A
tel.(022) 755 57 96 ; 604-226-720
dane kontaktowe znajdują się również na stronie nokazja.pl – w zakładce KONTAKT