Działka na sprzedaż Kozy, powiat Bielski, województwo Śląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 658098 | Numer oferty nokazja: 2239666

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  ŚLĄSKIE
 • Powiat
  BIELSKI
 • Miejscowość
  KOZY
 • Powierzchnia
  908
 • Opis dodatkowy

  Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Kozy, Powiat Bielski

  1. Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jolanty Zontek oferuje w ramach sprzedaży z wolnej ręki, za cenę najwyższą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 108.900,00 złotych (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/00) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Kozy, powiat bielski, województwo śląskie, numer ewidencyjny 926/9, powierzchnia 0,0908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00157505/2. Nieruchomość położona jest w północnej części miejscowości Kozy. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, działkami rolnymi,    leśnymi. Dojazd ulicą Wieżową od strony wschodniej.

  2. Oferty należy składać pisemnie w zabezpieczonej przed otwarciem dodatkowej kopercie.

  3. Oferty pisemne należy składać w terminie najpóźniej do dnia 11 września 2023 roku, listownie lub osobiście na adres:

  Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego

  ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23

  42 – 218 Częstochowa

  z podaniem sygnatury akt BB1B/GUp-s/237/2022 i dopiskiem „OFERTA

  4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty na adres wskazany wyżej w pkt 3 ogłoszenia.

  5. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania w kwocie: 10.890,00 złotych (słownie:    dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/00) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:

  84 1090 2590 0000 0001 5100 4593

  i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

  6. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w dniu robocze, telefonicznie pod numerem telefonu 34 344 88 39 (informacja w godzinach od 10.00 do 15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  7. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

  a)    imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego    ofertę i adres do doręczeń;

  b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

  c)    proponowaną cenę nabycia    składnika majątkowego w PLN (w złotych polskich) z    zastrzeżeniem, iż cena powinna być nie niższa od ceny minimalnej, wskazanej w pkt 1) niniejszych    warunków    sprzedaży i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz    oświadczenie o sposobie zapłaty i możliwości zapłaty ceny; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie;

  d) określenie przedmiotu sprzedaży, którego oferta dotyczy;

  e) pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (podatków, opłat sądowych, notarialnych itd.);

  f) podpis oferenta    będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie    będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

  g) oświadczenie, iż oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

  h) oświadczenie, iż oferent nie jest osobą wskazaną w art. 157a ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe (treść przepisu poniżej).

  Syndyk oraz jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe, nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, w którym syndyk pełni albo pełnił tę funkcję.”

  i) dowód wpłaty wadium.

  8. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 12 września 2023 roku lub w innym terminie z powodu okoliczności niezależnych od syndyka.

  9. Oferent, który wyrazi wolę uczestnictwa w otwarciu ofert zobowiązany jest poinformować o tym fakcie syndyka telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 11 września 2023r. do godziny 12:00.

  10. Kryterium wyboru stanowi najwyżej proponowana cena.

  11. Płatność całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej wraz z podpisaniem umowy sprzedaży.

  12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. Koszty zawarcia tej umowy oraz wydania przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca.

  13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

  14. Regulamin sprzedaży syndyk udostępnia mailowo lub po uprzednim umówieniu się w kancelarii syndyka.

   

   

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel  Liczba wyświetleń: 207
  Data ostatniej akutalizacji:

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN