Lokal do wynajęcia Katowice, powiat Katowice, województwo Śląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 565200 | Numer oferty nokazja: 2005942 | Numer oferty: 1968/3186/OLW

Informacje o ofercie

Oferta

Lokal

Budynek

 • Województwo
  ŚLĄSKIE
 • Powiat
  KATOWICE
 • Miejscowość
  KATOWICE
 • Powierzchnia m2
  25

Opis dodatkowy

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł NIP 634-12-60-857, Regon 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664 OGŁASZA Konkurs na najem garaży za licytacją minimalnej stawki czynszu Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Ubiegający się o najem proszeni są o złożenie ofert zawierających następujące dane: a) Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie adres firmy). b) Numer dowodu osobistego, numer PESEL (ewentualnie NIP, REGON, KRS). c) Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w garażu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu. d) Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń. e) Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. f) Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia. g) Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika. h) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki. i) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń. j) Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu. k) Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 28.09.2020r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258. 2. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał licytację, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu. 3. Kwoty wadium pozostałych Oferentów zostaną im zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 4. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie przepada na rzecz Spółki w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez Spółkę uchyla się on od zawarcia umowy. 5. Wadium zwracane jest w kwocie nominalnej, bez odsetek. 6. Jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna ważna oferta, to taka oferta zostanie przyjęta, pod warunkiem, że uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Druki „Wniosek o najem garażu” i „Oświadczenie do wniosku o garażu”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS OFERT NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. ………………………….” w terminie od 14.09.2020r - 28.09.2020r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 13:00. Garaże można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 28.09.2020r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych administracjach wskazanych w załączonej tabeli. Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906 Termin i miejsce licytacji: O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach. Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny. Garaże do wynajęcia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3724 Wniosek o najem garażu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3727 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3728 Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/781-66-16 wew. 127 ogloszenia@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
Tel. 502 xxx xxx Pokaż
Tel. (58 xxx xxx PokażLiczba wyświetleń: 1
Data ostatniej akutalizacji: 2020-09-15

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

 

Inne ogłoszenia:

Lokal do wynajęcia

Powierzchnia: 15 m2

KUJAWSKO-POMORSKIE

SZUBIN

Szczegóły

67 PLN

Lokal do wynajęcia

Powierzchnia: 360 m2

MAZOWIECKIE

LESZNOWOLA

Szczegóły

3600 PLN

Lokal do wynajęcia

Powierzchnia: 237 m2

MAZOWIECKIE

WARSZAWA

Szczegóły

6700 PLN

Lokal do wynajęcia

Powierzchnia: 300 m2

MAZOWIECKIE

WARSZAWA

Szczegóły

29362 PLN