Działka na sprzedaż Czerwionka-Leszczyny, powiat Rybnicki, województwo Śląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 601927 | Numer oferty nokazja: 2049051 | Numer oferty: 29106/3186/OGS

 • Slid0
 • Slid1
 • Slid2

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  ŚLĄSKIE
 • Powiat
  RYBNICKI
 • Miejscowość
  CZERWIONKA-LESZCZYNY
 • Powierzchnia
  4159
 • Opis dodatkowy

  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa nr 2708 40-337 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl Infolinia +48 32 606 0 616 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do IX przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej, a to: 1. zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3104/259 o powierzchni 3 949m2 (obręb 0001 Czerwionka, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą numer GL1Y/00127052/7) wraz z prawem własności następujących budynków i budowli, położonych w Czerwionce–Leszczynach przy ul. Kolejowej: - budynek garażowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej 136,90 m2 ID.241201_4 0001.AR_1.3104/259.1BUD, - budynek garażowy – o powierzchni użytkowej 14,04 m2 ID.241201_4 0001.AR_1.3104/259.3BUD, - budynek garażowy– o powierzchni użytkowej 14,04 m2 ID.241201_4 0001.AR_1.3104/259.4BUD, - budynek garażowy– o powierzchni użytkowej 14,04 m2 ID.241201_4 0001.AR_1.3104/259.5BUD, - wiata o powierzchni użytkowej 53,56 m2, - plac utwardzony nawierzchnią asfaltową, - ogrodzenie. 2. zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 2184/259 o powierzchni 22 m2 i nr 2185/259 o powierzchni 188 m2 (obręb 0001 Czerwionka, dla których VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku prowadzi księgę wieczystą numer GL1Y/00126304/2). Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny przysługuje prawo pierwokupu niezabudowanych działek nr 2184/259 i 2185/259. Cena wywoławcza wynosi – 449 000,00 zł netto (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100). Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium. Termin i miejsce wpłaty wadium: Wadium w wysokości 44.900,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych, 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 15.03.2021r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM – IX przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej – działki nr 3104/259, 2184/259, 2185/259”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 17.03.2021r. do godz. 9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „IX Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kolejowej - działki nr: 3104/259, 2184/259 i 2185/259”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 18.03.2021r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. Opis nieruchomości: Nieruchomość składająca się z działek o nr 3104/259, 2184/259 i 2185/259, położona jest w strefie podmiejskiej, w odległości ok 500 m od centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie: od strony południowej nieruchomości położone jest osiedle domów wielomieszkaniowych, od strony wschodniej linia kolejowa z dworcem PKP i dalej osiedle domów jednorodzinnych, od strony północnej i zachodniej, za drogą położony jest teren ogródków działkowych. Dojazd do nieruchomości dogodny bezpośrednio z ul. Kolejowej, kształt działki regularny, prostokątny. Działka nr 3104/259 wraz z działkami o nr 2184/259 i 2185/259 stanowią razem całość jednorodnie zagospodarowaną. Działka nr 3104/259 zabudowana budynkiem warsztatowo - garażowym, trzema budynkami garaży w zabudowie zwartej oraz budynkiem wiaty z lat 60-tych. Na terenie działki znajduje się plac utwardzony nawierzchnią asfaltową o powierzchni około 1500 m2 oraz wewnętrzne oświetlenie terenu, które z uwagi na swój stan zostało wyłączone z eksploatacji. Od strony ul. Kolejowej znajduje się ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej, przęsła stalowe z metaloplastyki, brama stalowa z metaloplastyki, pozostałe ogrodzenie z siatki stalowej na słupach żelbetowych (brak jest ogrodzenia w granicach z działką nr 3103/259). W pasie zabudowy działki nr 3104/259 posadowiona jest sieć kanalizacyjna i studnie kanalizacyjne wspólne dla działek o numerach 3103/259 oraz 3104/259 oraz zlokalizowany jest wodociąg o średnicy fi 300 mm, który przebiega przez działkę wzdłuż ul. Kolejowej na długości 30 metrów. Przez działki o numerach 3104/259 i 2185/259 przebiega kanał tłoczny DN 300 będący własnością PWiK Czerwionka –Leszczyny Sp. z o.o. Kanał przebiega pomiędzy budynkami, w taki sposób, że dla aktualnego sposobu użytkowania nie powoduje istotnych ograniczeń związanych z wyłączeniem gruntu z zabudowy. Nieruchomość w części porośnięta drzewami – topole, od frontu krzewy i drzewa ozdobne. Uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zatwierdzonym uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002r., obszar na którym znajdują się działki o nr 3104/259, 2185/259 oraz 2184/259 oznaczone są symbolem: M1 – tereny mieszkaniowo- usługowe Ograniczenia występujące na nieruchomości: 1. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się złącze kablowe nN, a przez działkę 3104/259 przechodzą kable energetyczne nN. Urządzenia te jednak nie stanowią przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona nieodpłatna i bezterminowa w czasie służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. 2. Na przedmiotowej nieruchomości w pasie zabudowy działki 3104/259 posadowiona jest sieć kanalizacyjna i studnie kanalizacyjne, z których korzystać mogą również użytkownicy działki sąsiedniej 3103/259. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 12.03.2021r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonu. Zawarcie umowy sprzedaży: Akt notarialny sprzedaży nieruchomości zawierać będzie umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 3104/259 wraz z prawem własności budynków i budowli opisanych w ust. 1, oraz warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 2184/259 i 2185/259 (dla których Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny przysługuje prawo pierwokupu). Cena sprzedaży zaoferowana przez kupującego zostanie rozksięgowana w następujący sposób: a) W zakresie działki gruntu nr 3104/259 wraz z prawem własności budynków i budowli - cena sprzedaży wynosić będzie 95,72% oferowanej globalnie przez Kupującego ceny zakupu netto wszystkich nieruchomości, a to nieruchomości określonych w pkt. 1 i 2 powyżej. Jednocześnie wskazać należy, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. b) W zakresie działki gruntu o nr 2184/259 oraz 2185/259 - cena sprzedaży wynosić będzie 4,28% oferowanej globalnie przez Kupującego ceny zakupu netto wszystkich nieruchomości, a to nieruchomości określonych w pkt. 1 i 2 powyżej. Przedmiotowa cena zakupu powiększona zostanie o należny podatek VAT wg. obowiązującej stawki z dnia sporządzenia aktu notarialnego, aktualnie wynoszący 23%. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.pl Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4442 Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4443 Mapa ewidencyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4445 Mapa zasadnicza: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4446 Klauzula informacyjna TD: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4447 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
  Tel. 502 xxx xxx Pokaż
  Tel. (58 xxx xxx Pokaż  Liczba wyświetleń: 1
  Data ostatniej akutalizacji: 2021-02-22

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN