Działka na sprzedaż Gorlice, powiat Gorlicki, województwo Małopolskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 585186 | Numer oferty nokazja: 2005943 | Numer oferty: 27772/3186/OGS

 • Slid0
 • Slid1
 • Slid2

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  MAŁOPOLSKIE
 • Powiat
  GORLICKI
 • Miejscowość
  GORLICE
 • Powierzchnia
  8446
 • Opis dodatkowy

  BURMISTRZ MIASTA GORLICE OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Wrońskich I. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji jako działki nr: 1098/2 o pow. 0,3713 ha, 1099/2 o pow. 0,4733 ha,(łączna powierzchnia działek wynosi 0,8446 ha), stanowiąca własność Miasta Gorlice, położona w Gorlicach przy ul. Wrońskich, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: NS1G/00007344/4 i NS1G/00007423/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części miasta, w terenie peryferyjnym, w sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz zabudowań jednorodzinnych. Działki przylegają do siebie i tworzą jeden kompleks o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Jest to teren niezabudowany, nieogrodzony, pokryty samosiejkami, trawą i krzakami. Obie działki zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią użytek RIIIb. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wrońskich. Od zachodniej strony nieruchomości, na działkach sąsiednich planowana jest budowa obwodnicy Gorlic. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu 1.MW z dopuszczeniem usług komercyjnych, usług publicznych, wiat i zadaszeń, terenowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych, garaży i parkingów, dojazdów niewydzielonych i dojść. Działki znajdują się w zasięgu sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 760 000,00 zł netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %. IV. Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Gorlicach Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 w Banku BNP Paribas S.A. O/Gorlice, najpóźniej 17 listopada 2020 r. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu. V. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, sala 207 A, II piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez uczestnika w wyznaczonym terminie wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium, - oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nabywanej nieruchomości i nie zgłasza do nich zastrzeżeń, - jeżeli oferent na dzień przetargu prowadzi działalność gospodarczą – okazanie do wglądu aktualnego potwierdzenia aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis lub wydruk z KRS, - okazanie dowodu tożsamości, - w przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, - jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuje się, że uczestnik w trakcie przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa. VI. Termin poprzedniego przetargu: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 4 sierpnia 2020 roku. VII. Dodatkowe informacje: W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Gorlice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z aktualnym stanem, zagospodarowania oraz uzbrojeniem terenu. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszty podłączenia do sieci uzbrojenia pokrywa nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości, zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Cena nabycia w/w nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Gorlice. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Jeżeli oferent ustalony, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Gorlice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Miasto Gorlice nie ponosi odpowiedzialności w razie ujawnienia się okoliczności leżących po stronie oferenta, uniemożliwiających zawarcie umowy przenoszącej własność. W razie zaistnienia wskazanych okoliczności organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) nabywca winien do aktu notarialnego przedłożyć stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem umowy notarialnej wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta Gorlice. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach www.gorlice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Ponadto informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35-51-261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego Gorlice Plac Kościelny 2, segment B (parter), pok. 12 B. Plan zagospodarowania przestrzennego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3714 Wyciąg z ogłoszenia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3716 Kontakt: Urząd Miasta Gorlice tel: (18) 35-51-261 um@um.gorlice.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
  Tel. 502 xxx xxx Pokaż
  Tel. (58 xxx xxx Pokaż  Liczba wyświetleń: 0
  Data ostatniej akutalizacji: 2020-09-15

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN