Działka na sprzedaż Leśna, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 174223 | Numer oferty nokazja: 999859 | Numer oferty: 9739/3186/OGS

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  DOLNOŚLĄSKIE
 • Powiat
  LUBAŃSKI
 • Miejscowość
  LEŚNA
 • Powierzchnia
  2888
 • Opis dodatkowy

  ZARZĄDZENIE NR 251 /2015 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 10 grudnia 2015 roku. w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Leśnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc 2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna 3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz 4. ² - ……………… 5. ² - ……………… § 3 Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej Nr251/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. BURMISTRZ LEŚNEJ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśna Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/7, o powierzchni 0,2888 ha, położona w Leśnej przy ul. Baworowo , powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana ujęciem wody, stanowiąca własność Gminy Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00038344/5 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI Działka nr 6/7 obciążona służebnością gruntową: na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu 6/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym numer 100, położonej przy ul. Baworowo w Leśnej objetę księgą wieczystą numer JG1L/00014109/9 , oraz na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 858/1, zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej przy ul. Baworowo w Leśnej, objętej księgą wieczysta numer JG1L/00037925/8. Służebność ustanowiona na czas nieokreślony, nieodpłatna polegająca na prawie korzystania ze studni posadowionej na działce 6/7. Wykonywanie powyższej służebności ogranicza się do: czerpania wody ze studni zlokalizowanej na działce 6/7, dokonywania kontroli, prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, wynikających z ustawy Prawo budowlane, Przechodu i przejazdu w pasie ziemi o szerokości 3m biegnącym od południowo-zachodniej granicy działki do i wokół studni, zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia o przetargu, w celu przeprowadzenia wymienionych wyżej działań przy czym: a. każdy właściciel nieruchomości władnącej zobowiązany jest do przywrócenia otoczenia do stanu sprzed przeprowadzenia wymienionych prac, b. Każdy właściciel nieruchomości obciążonej nie jest obowiązany do monitorowania jakości wody oraz wydajności studni. Nabywca działki 6/7 będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 8/3, 8/4, 8/5, 8/6. zabudowanych domkami letniskowymi. Wykonywanie powyższej służebności będzie ograniczało się do: czerpania wody ze studni zlokalizowanej na działce 6/7, dokonywania kontroli, prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, po uzyskaniu stosownego zezwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, wynikających z ustawy Prawo budowlane, Przechodu i przejazdu w pasie ziemi o szerokości 3m biegnącym od południowo-zachodniej granicy działki do i wokół studni, zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia o przetargu, w celu przeprowadzenia wymienionych wyżej działań przy czym: c. każdy właściciel nieruchomości władnącej zobowiązany jest do przywrócenia otoczenia do stanu sprzed przeprowadzenia wymienionych prac, d. Każdy właściciel nieruchomości obciążonej nie jest obowiązany do monitorowania jakości wody oraz wydajności studni. 2. Przeznaczenie nieruchomości. RZ/UT – tereny łąk i pastwisk z dopuszczeniem turystyki. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i terenu projektowanego parku. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr LIII/355/02 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 10 września 2002r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 227 poz. 3071 z dnia 29 października 2002r. 3. Opis. Działka nr 6/7 obręb 0001-Leśna, o powierzchni 0,2888ha, w kształcie trapezu o średnicy 59x49m, w terenie pochyłym, na łagodnym stoku, opadającym w kierunku wschodnim do jeziora. Na działce znajduje się ujęcie wody, obudowane budynkiem parterowym, o powierzchni zabudowy 7,80m2. Dojazd do działki nr 6/7 bardzo dobry, drogą asfaltową. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu i terenu projektowanego parku krajobrazowego. Wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem winna respektować obowiązujące przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska. 4. Cena wywoławcza nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. I przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016r.r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500zł w terminie do dnia 05 stycznia 2016r. na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010. Wadium należy wnieść w pieniądzu UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ( 550zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży . Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia: dowodu wpłaty wadium; dokumentów stwierdzających tożsamość. Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b, tel.: 75 72 11 466 Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2015 Leśna dnia, 10 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 253/2015 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Leśnej przy ul. Baworowo, określonej granicami działki nr 307/7. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.39 ust1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 1774) zarządzam, co następuje : § 1 Obniża się w drugim przetargu o kwotę 500zł cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Leśnej przy ul. Baworowo, określonej granicami działki nr 307/7 o pow. 111m2, ustalonej przy ogłaszaniu pierwszego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu ustala się na kwotę 8.500zł § 2 Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kontakt: Urząd Miasta Leśna tel: 75 72 11 239 sekretariat@lesna.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
  Tel. 502 xxx xxx Pokaż
  Tel. (58 xxx xxx Pokaż  Liczba wyświetleń: 1338
  Data ostatniej akutalizacji: 2015-12-16

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 875 m2

  OPOLSKIE

  NAMYSŁÓW

  Szczegóły

  42900 PLN