Dom na sprzedaż Namysłów, powiat Namysłowski, województwo Opolskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 142590 | Numer oferty nokazja: 999854 | Numer oferty: 999/3186/ODS

Informacje o ofercie

Oferta

Dom

Budynek

 • Rynek
  Wtórny
 • Rynek
  Wtórny
 • Województwo
  OPOLSKIE
 • Powiat
  NAMYSŁOWSKI
 • Miejscowość
  NAMYSŁÓW
 • Powierzchnia
  420

Opis dodatkowy

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 548/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Namysłowa ogłasza IV rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie przy ul. Oławskiej 11, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00006112/0, obejmującej działkę nr 263/2, k. m. 6, o powierzchni 0,0420 ha oraz budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i budynek gospodarczy, oba w pogorszonym stanie technicznym. Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w zachodniej części miasta – przy ul. Oławskiej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzbrojona. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 86,30 m2, częściowo podpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza z klatką schodową, ganku, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (wszelkie prace budowlane na obiekcie wymagają ustalenia z konserwatorem zabytków). Działka zagospodarowana altaną ogrodową, drzewami i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości do dnia rokowań, po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 77 4190 377. Cena wywoławcza – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto. Rokowania odbędą się w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; dowód wpłaty zaliczki. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona (bez odsetek). Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach. Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania: oryginał dowodu wpłaty zaliczki. dokument tożsamości. aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej. oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań. pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu. numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań. Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami. Przetargi publiczne ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 20.05.2014 r. (I), 31.07.2014 r. (II), 30.10.2014 r. (III), 15.12.2014 r. (IV), 30.03.2015 r. (V), natomiast rokowania zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 16.07.2015 r. (I), 2.09.2015 r. (II), na które wpłynęła jedna oferta odrzucona ze względu na zbyt niską cenę nabycia nieruchomości oraz 20.11.2015 r. (III). Cena wywoławcza nieruchomości ogłaszana w przetargach wynosiła: w I i II przetargu – 180 000,00 zł, w III i IV – 162 000,00 zł, w V przetargu oraz rokowaniach – 150 000,00 zł. Podane ceny są wartościami brutto. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, budynek B, pokój nr 34 lub 28, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu). Namysłów, dnia 10 grudnia 2015 r. Burmistrz Julian Kruszyński Kontakt: Urząd Miasta Namysłów - Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami tel: 77 4190 377 urzad.miejski@namyslow.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
Tel. 502 xxx xxx Pokaż
Tel. (58 xxx xxx PokażLiczba wyświetleń: 863
Data ostatniej akutalizacji: 2015-12-10

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

 

Inne ogłoszenia:

Dom na sprzedaż

Powierzchnia: 662 m2

WIELKOPOLSKIE

POZNAŃ

Szczegóły

386000

Dom na sprzedaż

Powierzchnia: 235 m2

PODLASKIE

KRUPNIKI

Szczegóły

390000

Dom na sprzedaż

Powierzchnia: 190 m2

KUJAWSKO-POMORSKIE

GRZYBNO

Szczegóły

365000

Dom na sprzedaż

Powierzchnia: 98 m2

MAŁOPOLSKIE

WIELICZKA

Szczegóły

250000